Beste adviseur,

De Voorwaarden en Normen voor 2022 (V&N 2022-1) zijn definitief. Samen met de markt hebben we meerdere verbeteringen doorgevoerd in het NHG-product. We kijken terug op een prettige en constructieve samenwerking met onze partners die we graag voortzetten.

De wijzigingen in de V&N zorgen voor een betere toepasbaarheid van het NHG-product en bevatten verbeteringen voor zowel bestaande als nieuwe klanten. Graag lichten we er enkele verbeteringen uit.

1. Desktoptaxatie bij afkoop erfpacht, verbouwing en EBV/EBB:

NHG staat sinds 1 juli 2021 naast de fysieke taxatie ook de desktoptaxatie toe. Deze vorm van taxatie kan toegepast worden tot maximaal 90% LTV (loan to value). Vanaf 1 januari 2022 staan we ook toe om een desktoptaxatie toe te passen bij afkoop erfpacht, verbouwing, energiebesparende voorzieningen en/of energiebespaarbudget. De marktwaarde voor uitvoering van de aanpassingen blijft daarbij wel leidend.

 

2. Minder documenten nodig bij echtscheiding langer dan 12 jaar geleden:

Als er een echtscheiding heeft plaatsgevonden vraagt NHG in alle gevallen standaard 3 documenten op, ongeacht wanneer de scheiding plaatsvond. Consumenten hebben deze documenten echter vaak niet meer en vinden dit proces bureaucratisch. We willen daarom een alternatief bieden.
Wanneer een echtscheiding langer dan 12 jaar geleden heeft plaatsgevonden, is ook een recent afschrift uit de burgerlijke stand samen met de meest recente belastingaangifte voldoende om te bepalen of er mogelijk nog sprake is van alimentatieplicht. Hiermee komen het vonnis en het convenant voor deze klanten te vervallen.

 

3. Bij bepaling betaalbaarheid beheer wordt rekening gehouden met vervallen hypotheekrenteaftrek binnen 3 in plaats van binnen 10 jaar:

Bij het bepalen van de betaalbaarheid van een lening in beheer wordt per 1 januari 2022 rekening gehouden met vervallen van de hypotheekrenteaftrek (HRA) binnen 3 jaar, in plaats van binnen 10 jaar. Deze wijziging is een logisch vervolg op een wijziging sinds 1 juli 2021 waardoor bij het bepalen van de financieringslast rekening wordt gehouden met het vervallen van HRA binnen 10 jaar. Dit is voor klanten in beheer niet in lijn met het beheerbeleid dat een scope van 3 jaar in plaats van 10 jaar hanteert.

 

Naast bovenstaande maatregelen wordt automatische data-uitwisseling tussen geldverstrekkers en NHG voor het aanmelden, muteren en afmelden van hypotheken met NHG, opgenomen in de V&N 2022-1. Ook zijn er wijzigingen op bepaalde onderdelen verduidelijkt. De wijzigingen, in combinatie met de stijging van de kostengrens, verhogen de aantrekkelijkheid van het NHG-product voor onze doelgroep.

Zoals gebruikelijk zijn alle wijzigingen in de V&N 2022-1 besproken met onze ketenpartners en hebben de goedkeuring van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De V&N 2022-1 zijn van toepassing op  geldleningen waarvoor vanaf 1 januari 2022 een bindend aanbod is uitgebracht.

In de bijlage worden de belangrijkste wijzigingen in de V&N toegelicht. Daarnaast vind je op www.nhg.nl vanaf 1 november de V&N 2022-1,de toelichting op de V&N 2022-1 en het wijzigingendocument.

We willen met deze wijzigingen, samen met jullie, positief bijdragen aan de ontwikkelingen op de woningmarkt en kijken uit naar een verdere intensivering van de samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Carla Muters
Lid Raad van Bestuur NHG