Nieuw beleid tariefklassen en wijziging hypotheekrente vanaf 27 juli 2019

Zoals eerder aangekondigd werkt Nationale-Nederlanden aan de invoering van een nieuw beleid voor tariefklassen. Voor klanten met een NN Hypotheek gaat dit nieuwe beleid op zaterdag 27 juli in. Tegelijk met de invoering van het nieuwe beleid voor tariefklassen wijzigt Nationale-Nederlanden de hypotheekrente.

 

Nieuw beleid tariefklassen

Vanaf zaterdag 27 juli zijn er voor tariefklassen de volgende belangrijke wijzigingen:

 • Het aantal tariefklassen wordt uitgebreid van drie naar negen
 • De risico-opslag gaat voortaan al tijdens de rentevaste periode omlaag als de hypotheek hiervoor in aanmerking komt

Met deze wijzigingen wordt het mogelijk om de rente die onze klanten betalen preciezer te laten aansluiten bij het risico dat bij elke hypotheek hoort. Verderop in deze Nieuwsflits vindt u uitgebreide informatie over de inhoud van de nieuwe tariefklassen.

Wijziging hypotheekrente

Tegelijk met de invoering van het nieuwe beleid voor tariefklassen voor NN Hypotheken wijzigt Nationale-Nederlanden vanaf zaterdag 27 juli 2019 de hypotheekrente.

Klik hier voor een overzicht van de rentetarieven per 27 juli 2019.
Klik hier voor een overzicht van de rentetarieven verhuurhypotheek per 27 juli 2019.

Lopende hypotheekaanvragen
Van belang is dat uw hypotheekaanvraag uiterlijk vrijdag 26 juli 2019 om 14.30 uur door ons ontvangen moet zijn wilt u in aanmerking komen voor de huidige rente en voorwaarden.Verderop in deze Nieuwsflits vindt u meer informatie over wat de invoering van de nieuwe tariefklassen betekent voor uw lopende hypotheekaanvragen.

 

 

Toelichting nieuw beleid tariefklassen

 Opbouw hypotheekrente

Voor de toelichting over tariefklassen is het van belang om te weten hoe de hypotheekrente van Nationale-Nederlanden is opgebouwd:

Hypotheekrente = 1) basisrente + 2) risico-opslag + 3) productopslag

 

 1. De basisrente is de rente die hoort bij de hypotheek die de klant gekozen heeft. Deze rente is gekoppeld aan de gekozen rentevaste periode.
 2. De risico-opslag is afhankelijk van de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de marktwaarde van de woning (loan-to-value).
 3. Afhankelijk van het type product of productvoorwaarden kan een productopslag onderdeel zijn van de hypotheekrente. Bijvoorbeeld de productopslag voor een aflossingsvrij leningdeel.

Uitbreiding aantal tariefklassen

Nationale-Nederlanden kent straks negen verschillende tariefklassen. Voor hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn er acht tariefklassen. Daarnaast is er een aparte tariefklasse voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Hiervoor geldt géén risico-opslag.

Tariefklasse Risico-opslag*
NHG (Nationale Hypotheek Garantie) 0,00%
Niet-NHG:
Tot en met 40% marktwaarde 0,00%
Meer dan 40% tot en met 50% marktwaarde 0,05%
Meer dan 50% tot en met 60% marktwaarde 0,10%
Meer dan 60% tot en met 70% marktwaarde 0,15%
Meer dan 70% tot en met 80% marktwaarde 0,25%
Meer dan 80% tot en met 90% marktwaarde 0,30%
Meer dan 90% tot en met 100% marktwaarde 0,35%
Meer dan 100% marktwaarde 0,60%

* De hoogte van de risico-opslagen kan in de toekomst wijzigen. De actuele rentes en opslagen kunt u altijd terugvinden op nn.nl.

Hoe bepalen we de tariefklasse?

In welke tariefklasse een hypotheek valt hangt af van de verhouding tussen het actuele hypotheekbedrag (inclusief gedane aflossingen en opgebouwde spaarwaarde in een (Bank)Spaar Hypotheek) en de waarde van de woning. De waarde van de woning is de waarde zoals die bij ons bekend is. Bij aanvang van de hypotheek is dit de taxatiewaarde die aan ons is doorgegeven. Als er een nieuwe rentevaste periode ingaat, passen we die waarde aan op basis van cijfers van het Kadaster.

Wanneer wijzigt de tariefklasse?

De tariefklasse van de hypotheek kan tijdens de rentevaste periode aangepast worden als:

 • De hypotheek door daling van het hypotheekbedrag in een lagere tariefklasse terecht komt.
 • De hypotheek door stijging van de opgebouwde spaarwaarde in een (Bank)Spaar Hypotheek in een lagere tariefklasse terecht komt.
 • De woningwaarde is gestegen, waardoor de hypotheek in een lagere tariefklasse  terecht komt.De klant moet de waardestijging aantonen met een taxatierapport of een actuele WOZ-beschikking.

Aanpassing van de risico-opslag

Vanaf 27 juli berekenen we maandelijks op de vervaldatum de tariefklasse waarin elke hypotheek zich bevindt. Vanaf dat moment geldt gedurende de rentevaste periode per leningdeel van de hypotheek het volgende:

 • Als de actuele risico-opslag van de voor de klant geldende tariefklasse lager is dan de risico-opslag die de klant nu betaalt, dan krijgt de klant de nieuwe, lagere risico-opslag. De rente van de klant gaat dan omlaag. De klant hoeft hier zelf niets voor te doen.
 • Als de actuele risico-opslag van de voor de klant geldende tariefklasse hoger is dan de risico-opslag die de klant nu betaalt, dan blijft de oude, lagere risico-opslag gelden. De rente van de klant blijft dan tijdens de lopende rentevaste periode ongewijzigd.

 

Let op: een lagere tariefklasse betekent dus niet automatisch een lagere rente voor de klant. Een klant die op dit moment een risico-opslag heeft van 0% heeft al de laagst mogelijke risico-opslag en gaat in de nieuwe situatie géén lagere rente betalen. Alleen wanneer de nieuwe risico-opslag lager is dan de risico-opslag die de klant nu betaalt, gaat de klant minder rente betalen.

Geen automatische aanpassing van de risico-opslag voor (Bank)Spaar Hypotheek 

Voor klanten met een (Bank)Spaar Hypotheek kan de risico-opslag ook worden verlaagd, maar past Nationale-Nederlanden deze niet automatisch aan. Voor deze klanten is het niet altijd  gunstig wanneer de hypotheekrente daalt. Wanneer klanten hier vragen over hebben, dan adviseren wij hen om advies in te winnen bij hun adviseur.

Renteherziening of tussentijdse aanpassing van de rente

Ons beleid bij (tussentijdse) renteherziening verandert niet. Op het renteherzieningsmoment neemt Nationale-Nederlanden in de berekening van de loan-to-value de volgende elementen mee:

 • Aflossing op de hoofdsom
 • De opgebouwde spaarwaarde in een (Bank)Spaar Hypotheek
 • De geïndexeerde woningwaarde (gebaseerd op cijfers van het Kadaster). Deze waarde kan hoger of lager zijn dan de oorspronkelijke woningwaarde of de waardebepaling van de vorige renteherziening. Uiteraard kunnen klanten via mijn.nn een taxatierapport of WOZ indienen als ze het niet eens zijn met de berekende woningwaarde.

Klanten kunnen door een renteherziening in een lagere maar ook hogere tariefklasseterechtkomen, met een lagere of hogere risico-opslag dan ze momenteel hebben. Voor de hoogte van de risico-opslag geldt de op het herzieningsmoment geldende tariefklasse-indeling en bijbehorende actuele risico-opslagen.

Aantonen hogere woningwaarde

De tariefklasse van de hypotheek kan tijdens de rentevaste periode aangepast worden als de woningwaarde is gestegen, waardoor de hypotheek in een lagere tariefklasse terecht komt.De klant moet de waardestijging aantonen met een taxatierapport of een actuele WOZ-beschikking.Na ontvangst en beoordeling van het taxatierapport of WOZ-beschikking passen wij de woningwaarde aan als de hypotheek hiervoor in aanmerking komt. De lagere risico-opslag gaat op dezelfde dag in. De klant krijgt hiervan nog een bevestiging.

Variabele rente

Heeft uw klant één of meerdere leningdelen met een variabele rente? Dan kan de risico-opslag van die leningdelen elke maand dalen of stijgen. Dat komt omdat bij een variabele rente iedere maand de rentevaste periode afloopt. We berekenen iedere maand de nieuwe rente tegen de dan geldende opslagen.

Wat betekenen de tariefklassen voor de Nieuwbouwhypotheek?

Bij het afsluiten van de Nieuwbouwhypotheek zonder NHG betaalt uw klant op dit moment de rente die hoort bij één tariefklasse lager dan de actuele tariefklasse van de hypotheek bij aanvang. Dit geldt voor de eerste rentevaste periode. Vanaf de introductie van de nieuwe tariefklassen blijft dit het geval. Wanneer de loan-to-value bij aanvang bijvoorbeeld 85% is, dan krijgt de klant met een Nieuwbouwhypotheek de risico-opslag die hoort bij één tariefklasse lager. In dit voorbeeld de risico-opslag die hoort bij de tariefklasse ‘Meer dan 70% tot en met 80% marktwaarde’. De klant betaalt hierdoor dus een lagere rente.

Sluit uw klant een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) of valt de hypotheek in de laagste tariefklasse ‘Tot en met 40% van de marktwaarde’? Dan heeft uw klant al de laagst mogelijke risico-opslag.

Vanaf de invoering van de nieuwe tariefklassen publiceren we onze rentetarieven voor bestaande bouw en voor nieuwbouw apart. Op die manier kunt u snel zien welke rente voor uw klant van toepassing is.

Weergave productopslagen in offertes aangepast

In de communicatie van de rentetarieven voor NN Hypotheken gaan wij altijd uit van een Annuïteiten dan wel een Lineaire Hypotheek. Vervolgens geldt er voor onder andere een Aflossingsvrije Hypotheek een productopslag. Door de werkwijze in onze systemen was de communicatie naar klanten in offertes echter precies omgekeerd. Daarin werd uitgegaan van een Aflossingsvrije Hypotheek als basis en werd een korting vermeld voor een Annuïteiten en Lineaire hypotheek. Met de ingang van het nieuwe beleid voor tariefklassen verandert dit en is de weergave in de offertes voortaan gelijk aan de opbouw van de rentetarieven in de renteoverzichten, dus met een Annuïteiten of Lineaire Hypotheek als basis en indien van toepassing een productopslag.

Klanten ontvangen bericht over nieuwe tariefklassen

De komende weken informeren wij alle klanten met een hypotheek van Nationale-Nederlanden over het nieuwe beleid voor tariefklassen. In dit bericht leggen we de werking van tariefklassen uit en vertellen we wat dit voor hen betekent. Klanten kunnen na 27 juli in mijn.nn zien in welke tariefklasse hun hypotheek valt.

Wat betekent dit voor huidige klanten van Delta Lloyd?

Ook voor klanten van Delta Lloyd geldt dat tijdens de rentevaste periode de risico-opslag uiteindelijk automatisch aangepast gaat worden door daling van het hypotheekbedrag, of op verzoek van de klant naar aanleiding van een hogere spaar- of woningwaarde. Dit gebeurt op het moment dat de Delta Lloyd klanten gemigreerd zijn naar de systemen van Nationale-Nederlanden. De tariefklassen en risico-opslagen die voor klanten met een Delta Lloyd hypotheek gaan gelden, maken we te zijner tijd bekend.

 

Wat geldt voor uw lopende hypotheekaanvragen?

 Hieronder vindt u meer informatie over wat de invoering van de nieuwe tariefklassen betekent voor uw lopende hypotheekaanvragen.

 Situatie Welke hypotheekrente geldt?
Hypotheekaanvraag is voor 26 juli 2019 18.00 uur ontvangen in Skydoo De klant ontvangt de huidige rente en huidige voorwaarden.
Hypotheekaanvraag wordt na vrijdag 26 juli 2019 18.00 uur ontvangen in Skydoo De nieuwe rente en voorwaarden per 27 juli 2019 zijn van toepassing
Klant heeft een Rentevoorstel, maar nog geen Offerte ontvangen voor 27 juli 2019 1. Klant dient binnen de rentegarantie periode zijn stukken inà rente uit het rentevoorstel en huidige voorwaarden zijn van toepassing

2. Klant dient na de rentegarantie periode zijn stukken inàrente uit het Rentevoorstel wordt vergeleken met de actuele rente.Klant krijgt de hoogste rente en huidige voorwaarden

Klant heeft de Offerte voor 27 juli 2019 ontvangen, maar nog niet voor akkoord getekend Rente uit de Offerte en huidige voorwaarden
Klant heeft de Offerte voor 27 juli 2019 getekend voor akkoord en passeert op of na 27 juli 2019 Rente uit de Offerte en huidige voorwaarden
Hypotheek is gepasseerd voor 27 juli 2019 Rente uit de Offerte en huidige voorwaarden
Rentevaste periode loopt af voor 27 juli 2019, klant heeft verlengingsvoorstel ontvangen Rente uit verlengingsvoorstel en huidige voorwaarden
Rentevaste periode loopt af op of na 27 juli 2019, klant heeft verlengingsvoorstel ontvangen Rente uit verlengingsvoorstel en huidige voorwaarden
Rentevaste periode loopt af op of na 27 juli 2019 en klant moet nog een verlengingsvoorstel ontvangen Rente uit verlengingsvoorstel (nieuwe rente) en nieuwe voorwaarden
Klant heeft voor 27 juli 2019 een aflosnota ontvangen De boete in de aflosnota geldt
Specifieke situaties zoals echtscheiding en overlijden Afhankelijk van de situatie, informeer bij uw interne accountmanager