Venn Hypotheken heeft aan aantal wijzigingen doorgevoerd.

 

NHG Afwijkingenkaart
Wij hebben een nieuwe versie van de NHG afwijkingenkaart. We hebben een aantal wijzigingen in en verduidelijkingen op ons beleid beschreven. De belangrijkste punten worden in deze brief uitgebreider toegelicht.

 

NHG – Inkomen uit zelfstandig beroep

  • Taxibedrijven
  • Moneytransferkantoren
  • Schuldhulpinstellingen en inkomensbeheerders die niet zijn aangesloten bij de NVVK.

Er is geen financiering mogelijk voor een onderneming waarbij de branche en/of bron van het inkomen onvoldoende kan worden beoordeeld.

Inkomen van DGA
Bij toetsing wordt uitgegaan van het gemiddelde bedrag van de inkomsten uit arbeid van de afgelopen 3 jaar, tot een maximum van het inkomen uit arbeid van het laatste kalenderjaar. Er is sprake van maximaal 2 bv’s: één holding en één werkmaatschappij.

 

30% -regeling
Conform onze kredietgids dient bij een inkomen waarop de 30%-regeling van toepassing is voor de woonquote bepaling een afslag van 30% genomen te worden op het betreffende inkomen. Deze afslag komt per direct te vervallen. Voortaan kan uitgegaan worden van de inkomenstoets die wordt uitgevoerd door Estate (voor zowel NHG als niet-NHG).

 

Consumptief bedrag
De afgelopen periode zijn er regelmatig vragen gesteld over ons beleid omtrent het consumptief gedeelte in de lening. In onze kredietgids staat namelijk onder hoofdstuk 2.6 dat een consumptief gedeelte van maximaal € 25.000 is toegestaan. Consumenten/adviseurs verwachten hierdoor dat zij dit bedrag extra kunnen lenen om bijvoorbeeld een consumptief krediet mee af te lossen. Dit is niet de bedoeling.

Onze voorwaarden voor het maximaal te financieren bedrag staan op pagina 9 van onze kredietgids. Hier staat onder andere het volgende:

  1. De maximale financiering op een onderpand is 100% van de laagste waarde van de koopsom plus verbouwingskosten of de marktwaarde na verbouw.
  2. Bij het oversluiten van de lening wordt uitgegaan van een maximale lening gelijk aan de restant hoofdsom van de hypotheek + financieringskosten + eventuele verbouwingskosten (met een maximum van 100% markwaarde).

 

Doorhalingen bankafschrift
Vanaf nu is het toegestaan om transacties op bankafschriften door te halen of af te schermen. In de praktijk leidt het opvragen van doorgehaalde transacties tot veel discussie, terwijl hier in het verleden nooit een bevinding uit is gekomen. Dit in combinatie met de AVG zorgt ervoor dat het niet meer nodig is om deze informatie op te vragen.

 

NHG – Senioren propositie
NHG heeft 1 juli jongstleden de lening voor senioren geïntroduceerd. Iedereen die de AOW-gerechtigde heeft bereikt of binnen 10 jaar bereikt, komt bij NHG in aanmerking voor deze lening. Bij de lening voor senioren mag getoetst worden tegen werkelijke last in plaats van de gebruikelijke annuïteiten last. Waardoor senioren met een aflossingsvrijehypotheek aanmerkelijk meer kunnen lenen. Wij volgen en ondersteunen de lening voor senioren niet.