Nieuwbouw financieren bij Nationale-Nederlanden

Het adviseren van klanten over de juiste financiering voor hun nieuwbouwwoning vraagt vaak maatwerk. Hieronder leest u de bijzonderheden die van toepassing zijn op de verschillende nieuwbouw-vormen.

Bij een nieuw te bouwen woning maken we onderscheid tussen:

 • Projectmatige bouw (meerdere woningen met 1 projectontwikkelaar)
 • Zelfbouw (losse kavel + bouw van één woning)
 • Zelfbouw in eigen beheer (de klant die zelf zijn woning bouwt)

Waardebepaling nieuwbouw

Bij aankoop van nieuwbouw is niet altijd een taxatierapport nodig.
Bij nieuwbouw (projectmatige bouw) bepalen we de marktwaarde aan de hand van de volgende gegevens: koop en/of aanneemsom (inclusief grond en/of afkoopsom eeuwigdurend erfpacht) plus meerwerk, bouwrente en renteverlies.

In de volgende situaties is wel een taxatierapport verplicht:

 • Als de stichtingskosten (excl. meerwerk) hoger zijn dan € 500.000,- en/of
 • Als er is sprake van zelfbouw

In deze situaties hanteren we de marktwaarde uit het taxatierapport

Maximale verstrekking (LTV)

De maximale verstrekking bedraagt ook bij nieuwbouw 101% van de marktwaarde.

Energiezuinig wonen (LTI)

Conform de explainreden “verruiming financieringslast bij energiezuinig wonen” blijft bij nieuwbouw bij de LTI beoordeling € 9.000,- buiten beschouwing. Als er sprake is van een energieneutrale of nul-op-de-meter woning, dan blijft bij de LTI beoordeling € 25.000,- buiten beschouwing. Voorwaarde is dat het gezamenlijke toetsinkomen minimaal € 33.000,- bedraagt.

Buiten beschouwing laten betekent dat de annuïtaire lasten die horen bij een leningdeel van€ 9.000 of €25.000 worden opgeteld bij de toegestane financieringslast (NHG methodiek).

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Woningen waarbij sprake is van CPO kunnen gefinancierd worden onder de volgende voorwaarden:

 • De levering van het aan te kopen perceel moet aan de individuele kopers plaatsvinden zodat wij bij passeren ons hypotheekrecht rechtstreeks kunnen vestigen.
 • De aanneemovereenkomst wordt met de individuele kopers afgesloten.
 • De deelnameovereenkomst tussen de CPO-vereniging en de individuele kopers bevat geen bepalingen die bezwarend zijn voor de koper en/of Nationale-Nederlanden.
 • Kosten die kopers vooraf verschuldigd zijn aan de CPO-vereniging, moet de koper zelf voorschieten. Deze kosten moeten wel van te voren (gemaximeerd) vaststaan en in de financieringsopzet zijn meegenomen.

Documenten bij zelfbouw

Bij zelfbouw/kavelbouw hebben we (met betrekking tot het onderpand) de volgende stukken nodig:

 • De koopovereenkomst van de grond
 • Het taxatierapport
 • De tekeningen en bestek
 • Sluitende financieringsopzet
 • De omgevingsvergunning*
 • De aanneemovereenkomst.

* In sommige situaties is de definitieve omgevingsvergunning nog niet aanwezig. Financiering is dan toch mogelijk als aan de volgende eisen wordt voldaan:

 • De te financieren grond moet een bouwbestemming hebben
 • De financieringsopzet moet helder zijn; deze moet onderbouwd worden door een offerte (door offertes) van een aannemer.
 • In de koopakte van de grond moet zijn vastgelegd dat er een verplichting is tot bouw binnen maximaal twee jaar.
 • De koopakte van de grond mag geen verkoop belemmerende bepalingen bevatten.
 • Uitbetaling van de depotgelden kunnen pas na ontvangst van de onvoorwaardelijke omgevingsvergunning plaatsvinden.

Documenten bij zelfbouw in eigen beheer

Bij zelfbouw in eigen beheer hebben we naast bovengenoemde stukken nog extra stukken nodig:

 • Bouwplan (termijnplanning; wanneer wordt wat gedaan)
 • Begroting van de bouwkosten. Hierin dient tevens een post “onvoorzien” te zijn opgenomen.
 • De architect/constructeur moet schriftelijk bevestigen dat de opgestelde begroting klopt. In de begroting moet de architect/constructeur een specificatie van de bedragen opnemen: welk bedrag wordt besteed aan materialen, aan arbeidsloon, aan uit te besteden werkzaamheden en welk bedrag wordt voor onvoorziene kosten gereserveerd.
 • Termijnregeling alsof er een aannemer aan de slag gaat. Dit hanteren wij als leidraad bij de declaraties uit het bouwdepot.
 • Schriftelijke verklaring dat bij declaratie van een bouwtermijn de stand van de bouw aan ons wordt gerapporteerd.
 • Offerte(s) van, of de overeenkomst met de aannemer(s). In plaats van een aanneemovereenkomst hebben wij de offertes van de uit te besteden werkzaamheden nodig.

Bouwdepot

Het saldo voor de nog niet uitbetaalde termijnen worden ondergebracht in een bouwdepot. Als de klant eigen geld inbrengt, dan moet dit eerst worden gebruikt. Pas daarna worden betalingen uit depot gedaan. De rentevergoeding over het bouwdepot is gelijk aan de betaalde rente over de geldlening.

Nadat de akte is gepasseerd, kan de klant gemakkelijk zelf via mijn.nn de nota’s indienen. Hij kan daar ook aangeven wanneer de nota’s betaald moeten worden.